top of page
met gele zon.gif
ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN & PRIVACY VERKLARING

Els Gielens - De Omkering - Kum Nye yoga Tibetaanse ontspanning

 

Datum laatste aanpassing: 24 juni 2023

 

Artikel 1: Gegevens

Contact gegevens Els Gielens - De Omkering - Kum Nye yoga Tibetaanse ontspanning

E elsgielens.deomkering@gmail.com

M 06-42866316

KVK 68300522

Bank NL83KNAB 0256 8883 61, o.v.v. P.M. Gielens, Haarlem

BTW - id NL001370550B31

Locaties in Haarlem en Bloemendaal

 

Artikel 2: Voorwaarden deelname Els Gielens - De Omkering

Door inschrijving bij Els Gielens - De Omkering - Kum Nye yoga Tibetaanse ontspanning gaat iedere cursist/deelnemer, zonder uitzondering, akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn op iedere activiteit van Els Gielens – De Omkering van toepassing. Deelnemer verklaart bij inschrijving automatisch kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden.

 

Els Gielens - De Omkering behoudt zich de vrijheid voor de Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Cursist wordt via de website op de hoogte gebracht.

 

Artikel 2.1: Eigen risico en aansprakelijkheid

Iedere cursist is zelf verantwoordelijk voor het bewegen en uitvoeren van de oefeningen binnen de eigen grenzen. Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico van de cursist. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de cursist geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.

 

Els Gielens - De Omkering kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke blessures,  ongevallen, materiële of immateriële schade die al dan niet direct of indirect in verband gebracht wordt met deelname aan de lessen. Dit geldt tevens bij opgelopen letsel van de cursist door derden.

 

Els Gielens - De Omkering kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan eigendommen. De eigenaar van de accommodatie, noch de docente stelt zich aansprakelijk voor diefstal of verlies van kostbare eigendommen. Cursist is zelf verantwoordelijk voor het opbergen van waardevolle spullen.

 

Els Gielens - De Omkering behoudt zich het recht voor een cursist deelname aan de les te weigeren, indien zij hiervoor gegronde redenen kent.

 

Artikel 2.2: Inschrijving

De cursist/deelnemer koopt een cursusreeks of individueel gesprek zoals op deze website aangegeven en waarvoor is ingeschreven, waarmee hij/zij kan deelnemen aan de lessen/bijeenkomsten. Daarvoor ontvangt de cursist een factuur.

 

Deelname is persoonlijk en de cursus kan niet overgedragen worden naar derden.

 

Na schriftelijke of mondelinge inschrijving/aanmelding is deelname een feit. Opzegging voordat de cursus begonnen is betekent 100% betaling van de factuur.

 

Gemiste lessen tijdens de lopende cursus kunnen na overleg met Els Gielens - De Omkering enkel worden ingehaald binnen de geldigheidsduur van de cursusreeks. Daarna komen de inhaallessen te vervallen. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het aanmelden en het tijdig inhalen van de lessen. Er vindt om geen enkele reden restitutie van lesgeld plaats voor lessen die niet zijn bijgewoond, of op voorhand niet bijgewoond kunnen worden.

 

Artikel 2.3: Afmelden wekelijkse lessen 

Indien de cursist verhinderd is voor een cursusreeks les, dient cursist de annulering uiterlijk 4 uur voor aanvang van de les persoonlijk kenbaar te maken. Wanneer cursist niet of te laat afmeld, kan de les niet ingehaald worden.

 

Artikel 2.4: Afmelden persoonlijke coaching-afspraken

Annuleren binnen 48 uur voor aanvang van privé sessie: hiervoor wordt 100% in rekening gebracht.

 

Artikel 2.5: Gedragingen voor, in en na de les/gesprek/workshop/leergang/retraite

Els Gielens - De Omkering raadt cursist aan om 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn. Te laat komen is storend voor de medecursisten en kan leiden tot ontevredenheid. Docent is daarom bevoegd om, indien nodig, te besluiten de deelnemer toegang tot die les ontzeggen. Wanneer docent besluit toegang te weigeren, dan gelden de regels voor niet tijdig afmelden zoals vermeld in artikel 2.4.

 

Persoonlijke uitingen van (mede)cursisten worden vertrouwelijk behandeld, zowel door de docente als de (mede)cursisten. Mobiele telefoons worden uitgeschakeld bij aanvang van de (privé)les/workshop/leergang/retraite.

 

Bij deelname aan een les is het verboden parfum te dragen.

 

Artikel 3: Betaling en opzegging

Op de factuur staat vermeld binnen welke termijn betaald dient te zijn. Deelname aan lessen is alleen mogelijk na betaling van de factuur.

 

Bij directe opzegging en/of per direct stoppen van deelname aan de lessen, eerder dan het einde van de cursus volgt geen restitutie van het lesgeld. Na de opgezegde datum is het niet meer mogelijk om eventueel gemiste of geplande lessen in te halen.

 

Wanneer cursist niet aan de betalingsverplichting voldoet, kan Els Gielens - De Omkering de toegang tot de les weigeren of het lidmaatschap per direct beëindigen. Dit betekent niet dat de betalingsplicht komt te vervallen. Els Gielens - De Omkering behoudt zich het recht om de achterstallige betaling uit handen te geven aan derden / de deurwaarder.

 

Artikel 4: Feestdagen, vakantie en annulering lessen

De dagen/weken dat er geen les gegeven wordt staat op de website en/of zal in de les en/of via email aangekondigd worden.

 

Wanneer een les onverwacht komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden (bijv. ziekte docent, opzegging verhuur ruimte) zal de les/lessen op een later tijdstip/andere locatie voortgezet worden.

 

Artikel 5: Ziekte, blessures of andere klachten

Elke cursist is verplicht alle lichamelijke en/of psychische klachten te melden aan de docent. Ook als dit niet relevant lijkt. Bij eventuele tijdelijke blessures of ziekte dient de cursist contact op te nemen met Els Gielens - De Omkering.

 

Voor een cursist geldt te allen tijde; blijf niet rondlopen met een klacht maar raadpleeg de huisarts! De docente kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld, ook niet wanneer er sprake is van letsel of verwonding tijdens of na de les.

 

De docente kan, op grond van bepaalde medische redenen die bij deelname worden gemeld, de toegang tot de les of workshop weigeren. Dit kan zijn doordat de docente onvoldoende informatie heeft over bepaalde aandoeningen, het storend kan werken op de les of bij deelname de veiligheid in het geding is.

 

Indien cursist medicatie neemt en merkt dat klachten verminderen, stopt cursist niet en/of bouwt cursist niet af zonder overleg met de betrokken (huis)arts.

 

Eventuele zwangerschap dient direct gemeld te worden bij de docent. Hierdoor kan de docent de les aanpassen voor de cursist. Mocht zich tijdens de les een beperking bij cursist aandienen, dan dient cursist hier met respect voor het eigen lichaam mee om te gaan. Bepaalde oefeningen kunnen in de eerste 12 weken van de zwangerschap beter vermeden worden. Els Gielens - De Omkering adviseert dan de oefening minder intensief uit te voeren of zelfs over te slaan. Bepaalde oefeningen kunnen in de eerste 12 weken van de zwangerschap beter vermeden worden.

 

Els Gielens - De Omkering hebben een geheimhoudingsplicht en zal nimmer vertrouwelijk informatie over cursist doorspelen aan derden.

 

Artikel 6: Wijziging lesrooster en/of prijzen

Prijzen zal tijdig worden gecommuniceerd via de website en email.

 

Els Gielens - De Omkering behoudt zich het recht voor om aanpassingen en veranderingen te doen in het lesrooster, betreffende inhoud, tijden en locatie. Alle cursisten worden per e-mail op de hoogte houden van alle voor de cursist belangrijke zaken om te weten. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van het juiste e-mail adres.

 

Artikel 7: Foto’s

Foto’s die tijdens de lessen, workshops worden gemaakt, kunnen worden geplaatst op de website van Els Gielens – De Omkering en social media kanalen, tenzij cursist vooraf bekend maakt hier niet mee akkoord te gaan.

 

Artikel 8: Onvoorziene omstandigheden

Els Gielens - De Omkering is een eenmanszaak. In geval van plotseling overlijden of langdurige ziekte van de eigenaar worden alle activiteiten per direct stil gelegd. De lesgelden van overige lessen, workshops e.d. kunnen dan niet verhaald worden op de nabestaanden of Els Gielens - De Omkering.

 

Artikel 9: Wijzigingen

Els Gielens - De Omkering behoudt zich de vrijheid voor de Algemene Voorwaarden, de prijzen, lestijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen. Cursist wordt via de website van alle wijzigingen op de hoogte gebracht.

 

 

Els Gielens - De Omkering

 

 

PRIVACY VERKLARING

 

Els Gielens - De Omkering, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

E elsgielens.deomkering@gmail.com

M 06-42866316

W elsgielens.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Els Gielens - De Omkering verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via elsgielens.deomkering@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Els Gielens - De Omkering verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.

  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Els Gielens - De Omkering neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Els Gielens - De Omkering) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Els Gielens - De Omkering bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Naam en telefoonnummer > zolang je klant bent > om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.

  • E-mail > om je op de hoogte te houden van onze activiteiten > zolang je je niet hebt uitgeschreven.

Delen van persoonsgegevens met derden

Els Gielens - De Omkering verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Els Gielens - De Omkering en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar elsgielens.deomkering@gmail.com

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Els Gielens - De Omkering wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens…

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Els Gielens - De Omkering neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Els Gielens - De Omkering.

bottom of page